Här kan du läsa vårt lokala handlingsprogram. Ett program där vi lyfter fram vad vi vill ändra och förbättra i Eskilstuna. Finns även som PDF här: Handlingsprogram Moderaterna 2018

Framsida-HP1

VAD VI VILL MED ESKILSTUNA

INLEDNING
Eskilstuna fick sitt namn efter helgonet S:t Eskil. År 1771 blev Eskilstuna en fristad, en stad utan tullar och avgifter och det blev en viktig tillväxtstad i Mälardalsregionen. Idag har Eskilstuna över 100 000 invånare och en mycket positiv utveckling har skett med vår stad de senaste åren, men det finns också stora utmaningar och det här är vad vi vill med Eskilstuna:

Vi vill fortsätta med den positiva utvecklingen av Eskilstuna och ta vår stad in i framtiden till en plats där alla trivs, där alla som kan jobba har ett jobb att gå till och har ett värdigt liv som de kan vara stolta över.

Ett välmående samhälle kräver tillväxt. Resurser till välfärd och bättre miljö kommer från framgångsrika företag. Eskilstuna måste därför vara en attraktiv ort för företagsetableringar.

Ett väl fungerande näringsliv kräver att Eskilstunas invånare har relevant kunskap för att kunna ta de jobb som marknaden erbjuder.

Eskilstuna ska vara en attraktiv stad att flytta till. Närhet till natur, varierande boendeformer och bra kommunikationer som möjliggör för folk att få ihop sina livspussel är viktigt. Vi har även som mål att Eskilstuna ska höra till de främsta kommunerna i Sverige vad gäller utbildning.

Företag behöver bra mark att bygga på eller attraktiva befintliga lokaler att flytta till.

Handläggningen på kommunens enheter måste vara snabb och kännetecknas av ett bra bemötande.

Med den goda befolkningstillväxt som Eskilstuna uppvisar måste också effektiva åtgärder för snabb och effektiv integrering tas fram.

För att bryta utvecklingen med ökad otrygghet och bristande respekt för lag och ordning krävs det att vi jobbar på flera fronter samtidigt. Det förebyggande arbetet är viktigt för att långsiktigt bryta trygghetskrisen. Jobb, bra skola och kvalificerat socialt arbete är avgörande.

En levande landsbygd är avgörande för Eskilstunas framtid, utan landsbygden blir även staden fattigare. Vi värnar om samhörighet mellan stad och landsbygd.

Som Eskilstunabo ska man erbjudas tillgång till god social service, trygghet och väl fungerande sjukvård, oavsett var i kommunen man bor.

För att stärka köpkraften och valfriheten i Eskilstuna måste kommunalskatten på sikt sänkas.

SKOLAN
Barn och ungdomar är Eskilstunas framtid. En god utbildningsnivå är nyckeln till jobb och det är också vägen ut ur utanförskap. Därför måste skolan i Eskilstuna utvecklas mer.

Alltför många lämnar grundskolan utan godkända betyg och får därmed sämre möjligheter till en god utbildning. Skolresultaten i Eskilstuna måste höjas och även så lärarnas status. Vi vill arbeta för att man inom skolan ska fördela resurserna bättre och mer effektivt. Resurserna ska läggas på lärare, kunskapslyft och det som rör utbildning. Mindre resurser ska läggas på kringkostnader som inte direkt rör utbildning som till exempel alltför höga krav på ekologisk mat. Man bör istället titta på närproducerade produkter och möjliggöra lokala producenter av råvaror.

Vi vill fortsätta jobba för att Eskilstunas skolor ska klättra uppåt i skolrankingar. Vi tror på obligatoriskt skolval och att man ska satsa på fler yrkesgrupper inom skolan för att stötta lärarna med lärarassistenter/sekreterare och socialpedagoger. En viktig del i elevhälsan handlar om psykisk ohälsa och mobbning. Vi ser det som självklart att det är den som mobbar som ska byta skola.

Vi anser att det är viktigt att eleverna har kontinuerlig kontakt med arbetslivet genom hela skolgången för att de ska lära sig förstå arbetsmarknadens behov och förutsättningar. Därför anser vi att man måste utveckla Jobbcirkus och Eskilstunautmaningen mer så att fler elever får en närmare inblick i arbetslivet inför kommande yrkesval.

Skolbusskorten vill vi se över och införa avståndsräknare. Bor eleven runt hörnet från skolan ska inte ett busskort behövas. Vi vill istället öka byggandet av gång- och cykelbanor för att främja mer fysisk aktivitet.

FÖRSKOLAN
Tidig kontakt med pedagogik och social samvaro rustar våra barn inför framtiden och gör det också enklare att se barnens behov i tid. Förskolan är väldigt viktig och därför vill vi se minskade barngrupper och värna om våra pedagoger och barnskötare. Vi måste också välkomna att utomstående aktörer ska få bättre möjligheter att driva förskolor. Med ökad konkurrenskraft ökar även kvaliteten.

GRUNDSKOLAN
Vi ska se till att våra barn och ungdomar får den bästa möjliga starten på sina liv. Vi ska se till att befintliga resurser används till rätt ändamål. De ska användas till kunskapslyft och stöd för lärare. Det är viktigt att elever får med sig de kunskaper de behöver för att efter avslutad grundskola kunna klara sina gymnasiestudier och förberedas för ett vuxenliv. Det är viktigt att fånga upp alla och att få dem att synas. Elevhälsan – specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor – behöver stärkas så att barn med speciella behov får den hjälp de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

GYMNASIET
Eskilstuna har stora utmaningar med arbetslösheten i kommunen. En orsak till detta är att

vi har för låg utbildningsnivå i Eskilstuna. Därför behöver extra fokus läggas på gymnasiet. Fler ungdomar ska uppmuntras till att studera vidare efter fullgjort gymnasium.

Det är också viktigt att yrkesprogrammen stärks så att utbildningen i högre utsträckning leder direkt till jobb efter skolan. Vi behöver också värna om att ha en mångfald av gymnasieskolor i Eskilstuna. Politiker ska inte detaljstyra. Vi vill att rektorerna, lärarna, föräldrarna och eleverna ska vara de som bestämmer hur utbildningen ska utformas.

Det är också viktigt att utbilda våra ungdomar inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen för att skapa en bra rekryteringsbas för våra företag.

VUXENUTBILDNINGEN
För första gången på årtionden har arbetslösheten sjunkit i Eskilstuna, den utvecklingen vill vi fortsätta med så att fler har ett arbete att gå till och får en egen försörjning.

Idag bedrivs flera delar av Eskilstunas vuxenutbildning i kommunens egen regi. Vi menar att vuxenutbildningen kan upphandlas i större utsträckning än vad som görs idag, för att skapa en större flexibilitet i utbudet, anpassat efter konjunkturens svängningar, högskolans utbud och marknadens behov. Gemensamma upphandlingar med andra kommuner kan dessutom ge ett större utbud och samordningsvinster.

Det är också angeläget att skapa ”jobbkedjor” där personer som vill vidare i karriären ska kunna ta hjälp av vuxenutbildningens utbud för att bygga på sin kompetens och på så sätt möjliggöra för karriärsbyte. Detta frigör mindre kvalificerade arbeten för arbetssökande ungdomar och kortutbildade, samtidigt som det bidrar till en högre utbildningsnivå i kommunen. Yrkesutbildningar måste finnas för dem som inte vill ägna sig åt teoretiska studier utan snabbare komma ut i jobb.

Långtidsarbetslösas och nyanländas behov av praktik- och lärlingsplatser i arbetslivet måste tillgodoses. Vi anser även att det kommunala stödet till studieförbunden ska tas bort. Kursverksamhet av fritidskaraktär bör bekostas av deltagarna själva.             

SFI – SVENSKA FÖR INVANDRARE
Under mandatperioden har det ökade behovet av vuxenutbildning och SFI varit stor och utbildningsbehovet ser ut att fortsätta. Genom flexibilitet, uppföljning och kontrollfunktioner kan man lättare följa upp en individ så att den upprättade studieplanen kan följas och att åtgärder sätts in om studieplanen inte följs.

Vi ser SFI som en heltidsmodell och att variation av undervisning sker för att möjliggöra en god integration och en väg till egen försörjning. Målet att fördela kommunens resurser på vuxenutbildning/SFI ska ske genom att aktivt arbeta med externa aktörer som erbjuder kvalitativ undervisning. För att tillvarata människors kompetens anser vi att SFI ska bygga vidare på individens bakgrund och utvecklingsmöjligheter genom att möjliggöra för nyföretagande. Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter kan vara en svår väg att få kunskap om, därför förespråkar vi ett SFI-spår för företagande, SFF- Svenska för företagare.

Vårt mål är att alla människor som kommer från ett annat land och väljer att bosätta sig i Sverige ska kunna försörja sig själva. Därför vill vi att SFI ska vara obligatoriskt samt att utbildningen är varvad med praktik för att lättare förstå och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Utökade kurser i samhällskunskap är en annan viktig del inom SFI. Det ska även vara tydligare krav på närvaro.

Det är av yttersta vikt att kön till en utbildningsplats på SFI är så kort som möjligt. Den bör inte överstiga två månader för nyanlända.

PRAKTIKPLATSER
Både gymnasieskolans och högskolans studenter måste ha tillgång till praktikplatser för att kunna utföra examens- och projektarbeten och göra sin yrkespraktik. Detta kommer i längden att gynna kommunens företagare som får fler källor för nyrekrytering.

JOBBEN

NÄRINGSLIVSKLIMATET I ESKILSTUNA
Vår ambition är att Eskilstuna ska anses vara en attraktiv stad att bedriva företag och etablera företag i. Därför behöver vi kapa handläggningstider, byråkratiska svårigheter och underlätta för nyföretagande. Närheten till Stockholm och Mälardalsregionen gör att Eskilstuna har goda förutsättningar för ett starkt och vitalt näringsliv. Vi måste aktivt sälja in kommunens fördelar och undanröja de hinder som finns idag. Handläggningstiden för detaljplaner vid nyetableringar måste göras så kort som möjligt. Det är viktigt att vårt arbete med att utveckla logistikparken i Kjula fortsätter. Vår ambition är också att flygplatsen i Kjula ska utvecklas till en fullt utvecklad civilflygplats.

Små företag är viktiga för landsbygdens utveckling. Kommunen ska därför verka för att

tillhandahålla infrastruktur som kollektivtrafik, vägar, bredband och dylikt som underlättar för företag på landsbygden.

Det är viktigt med tydligare krav på försörjningsstödtagare i kommunen. Att söka jobb i närliggande kommuner eller att utbilda sig vill vi ha som krav. Vi vill även att det ska införas hembesök hos försörjningsstödtagare i syfte att förhindra fusk och felaktiga utbetalningar samt att man då också lättare kan fånga upp personer som har levt länge på försörjningsstöd.

EN VÄG IN
Idén att ge alla som söker råd och vägledning, ”en väg in” skall stöttas. Vi menar att det ska finnas en gemensam organisation som en snabbare väg för personer som har behov av att komma till egen försörjning. Du ska bara behöva ha ett möte där alla inblandade instanser är representerade så att man kan komma fram till ett beslut samma dag. Entreprenörskap och nyföretagande är beroende av snabb och enkel vägledning. Det behövs också en tydligare säljorganisation för att metodiskt söka upp och erbjuda företag en plats i Eskilstuna.

Samarbeten med det lokala näringslivet är viktiga utvecklingsområden för att stimulera entreprenörsandan i Eskilstuna. Ett lärlingssystem kan vara ett bra sätt att utbilda unga människor för att kunna fylla företagens lediga platser. Vi behöver marknadsföra

Eskilstuna som en kommun med kompetent arbetskraft så att vi kan få fler nya industri-, logistik- och tjänsteföretag att vilja etablera sig här.

KOMMUNENS BOLAG
De kommunala bolagen ska fortsätta att leverera goda resultat men vi behöver samtidigt möjliggöra för fler aktörer att etablera sig i Eskilstuna. Kommunen får inte konkurrera ut företagen.

Vi vill ha tydligare lednings- och organisationsstruktur. De kommunala bolagen ska ha en stark och stabil ekonomi.

Kommunens bolag ska aldrig konkurrera på fria kommersiella marknader, som exempelvis inom restaurang, camping, gym och annan hälsoinriktad verksamhet. Detta rubbar den fria konkurrensen och kan i sämsta fall slå ut bra privata företag. Därför är det viktigt att alltid bedöma om den privata marknaden kan göra det bättre.

 

LOKALA FÖRETAG PÅ LANDSBYGDEN
När det gäller företagande anser vi att det är dags att våga pröva nya vägar för att säkerställa utvecklingen på landsbygden. Vi vill ge landsbygdsföretagen, som ofta hanterar

närproducerade årstidsbundna livsmedel, större möjlighet att delta vid upphandlingar från Eskilstuna kommun. Som ett led i detta är det viktigt att framhålla att priset inte bör vara det enda som styr. Vi vill jobba för att man i större utsträckning också ska göra smalare upphandlingar, till exempel en upphandling på enbart kött och en annan upphandling på enbart potatis. Det är också viktigt med en utbyggd infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik. 

VÅRD- OCH SOCIALA TJÄNSTER
Arbetet med att tidigt uppmärksamma barn och ungdomar som far illa är för oss en självklarhet. Inom området barn och unga finns många utmaningar, barn och unga möter ibland våld, kriminalitet och missbruk och det är ett problem som måste bemötas och hanteras. Därför anser vi att det förebyggande arbetet har högst prioritering för att familjer och individer inte ska fara illa. För att möjliggöra ett förebyggande arbete behövs samverkan; samverkan mellan skola och socialtjänst och framförallt mellan enheter inom socialtjänsten. Moderaterna har tagit beslut om att samlokalisera socialtjänstens områden för att på så sätt effektivisera vården samt att minska risken för att människor faller mellan stolarna, d.v.s. förlänga handläggnings- och utredningstider.

Genom att skapa fler vård- och placeringsalternativ kan vi lättare möta upp behoven som finns. Därför vill vi fortsätta att satsa och utveckla på hemmaplansvård där närhetsprincipen till nätverk, vård och utredning finns tillgänglig.

MISSBRUKSVÅRD
Vad gäller missbrukarvården är det angeläget med bättre samordning mellan vårdkedjans aktörer. Det är också nödvändigt att kvalitetssäkra och kontinuerligt utvärdera institutionsprogram, vårdprogram och behandlingsmetoder. En dyr placering med bra kvalitet kan i längden bli ett billigare, mer effektivt och humanare alternativ.

Vi vill ha kompetent upphandling i konkurrens. Ideella verksamheter ser vi som en mycket viktig del i det sociala arbetet.

TILLGÄNGLIGHET OCH VALFRIHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER
En del av den moderata ideologin utgörs av att vi tycker att varje människa har en inneboende förmåga, kraft och potential. Ibland kan försvårande omständigheter begränsa detta genom både fysiska och kognitiva funktionsvariationer. Då ska samhället finnas där för att stötta, underlätta och möjliggöra att människan kan leva sitt liv utifrån de individuella förutsättningar som finns. Här behöver goda exempel lyftas fram och utvecklas. Det kan handla om tillgänglighet av bostäder och bostadsanpassning och sysselsättning. Vi vill att det ska finnas goda möjligheter till information om vilka hjälpmedel och utbildningar som finns att tillgå och vilket stöd en kommun kan och ska erbjuda.

Hälsa är inte frånvaro av sjukdom! Människor med funktionsvariationer har rätt till delaktighet genom livets alla delar. Behovet av daglig verksamhet är stort och kan tillfredställas genom meningsfulla sysselsättningar och arbeten anpassade efter individens behov. För detta är det viktigt att både kommun och näringsliv har en öppen attityd och kan tillmötesgå människor som söker sysselsättning och arbete. Delaktigheten frodas och utvecklas därefter genom brukarråd där berörda tillsammans med både anhöriga och godemän medverkar och utvecklar verksamheten. Inte minst för människor som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ett område som vi anser behöver utvecklas är stödet för anhöriga. Deras stöd och arbete saknar arbetstid och lagstiftning. Det sker på ren välvilja för sina kära. För dessa människor är det lika viktigt med stöd från kommun så som brukaren. Utbildning kan både underlätta och utveckla den berömvärda insats dessa människor gör.

Kommunens insats för människor i behov har många inspel från olika förvaltningar och blir därefter en fråga om tillgänglighet. När många aktörer är iblandade ställer detta stora krav på kommunikation och samverkan till både brukare, anhöriga och kommun. Samverkan med landstinget finns men är i stort behov av fortsatt utveckling. Inte minst för personer med psykiska besvär och kognitiva funktionsvariationer, likaväl som multisjuka personer som inte kan göra sin egen röst hörd.

ETT UTVECKLAT STÖD TILL DE ÄLDRE I KOMMUNEN
I Sverige arbetar vi länge och betalar skatt för att gemensamt skapa det samhälle vi håller kärt. På ålderns höst är det då viktigt att kommunen skapar goda förutsättningar för ett fortsatt hälsosamt och tryggt liv. Vi lever allt längre och omvårdnadsbehoven blir allt mer komplexa och skillnaden mellan sjukvård och speciell omvårdnad landar i en gråzon. Därför behövs en tydlig strategi för att möta de behov framtiden ställer på kommunen. En bättre strategi måste utvecklas för att säkerställa att våra äldre känner den trygghet de förtjänar efter det de gett till det gemensamma.

Trygghet för äldre sträcker sig brett från hur man vill bo till tillgänglighet till hur kompetenta personalen som omger en i vardagen upplevs vara. Våra äldre skall känna sig delaktiga och kunna påverka de situationer som berör dem och vi har en vision om införandet av ett valfrihetssystem i kommunen. Det är en självklarhet att även våra äldre skall bestämma över de beslut som berör dem, om man vill bo kvar hemma, hur stödet skall utformas till att man söker tryggheten i ett trygghetsboende.

Den egna känslan av trygghet förstärks genom att man ger möjligheter till god rehabilitering och vi tycker att just detta är en viktig del av vård och omsorg. Genom förstärkt rehabilitering i samarbete med flera aktörer såsom Mälardalens högskola och dess forskning och samarbetet med regionen kan vi nå en tryggare utskrivning från sjukhuset. Våra äldre ska i möjligaste mån få bo kvar hemma och få individuellt utformade vårdplaner för att stärka människan och för att alla ska kunna nå den potential vi alla bär med oss. Till detta följer en dynamisk vårdplanering som kan anpassas efter de behov som framträder. Vi vill ge våra äldre bättre möjligheter och verktyg att fortsätta leva rika liv på ålderns höst.

Boende för äldre i stöd av särskilda boenden och trygghetsboenden är särskilt viktiga när möjligheten att bo kvar hemma inte längre finns. Då är det viktigt att det finns en mångfald av dessa både till sort och var dessa finns. Steget att lämna sitt hem för att flytta till ett äldreboende får mindre tröskel om det finns ett äldreboende i det egna området, för detta finns ett behov av utveckling bland annat i området Skogstorp.

Vi lever allt längre idag, hälsobilden och sjukdomsbilden som presenterar sig blir därmed mer utvecklad och komplex. Samverkan mellan olika aktörer ger förutsättningar för att möta de utmaningar som ställs. Idag kan en patient ha flera olika kontaktpersoner för olika sjukdomar som föreskriver olika läkemedel. Alla dessa läkemedel interagerar med varandra och både bromsar och sporrar varandra. Vi vill därför se fler läkemedelsgenomgångar och ta ansvar för att våra äldre får både vård och sjukvård som är säker. Genom att öka samarbetet med Mälardalens högskola kan vi som kommun både bidra till forskning och ta del av den förändringsprocess som vetenskapen ger oss. Detta kan beröra allt från utbildning av personal till nya metoder att möta omvårdnadsbehov. Därför vill vi se ett stärkt samarbete med Mälardalens Högskola.

En utvecklad kompetensförsörjning till omsorgen är ett måste om våra äldre ska känna trygghet i att det finns personal från hemtjänsten som möter dem hemma till att våra äldreboenden är bemannade dygnet runt. Förtroendet förstärks när man känner att personalen är kompetent. För detta vill vi stärka den fortutbildning som idag är eftersatt på våra äldreboenden. Kompetensutveckling ska inte avta när man avslutat skolan utan vi ser ett lärande som utvecklas hela arbetslivet. För att utveckla vår attraktivitet hos våra medarbetare vill vi även ge våra anställda möjligheter att utbilda sig till bristyrken inom kommunen genom studiekontrakt d.v.s. studera med lön.

BOENDET
Planering av bostads- och affärsområden och utveckling av befintliga områden ska ske så att transporter och distribution kan ske effektivt. För att Eskilstuna ska kunna fortsätta att utvecklas krävs att det finns planlagd mark för såväl nya bostäder som verksamheter. När vi bygger ska vi sträva efter en blandning av hustyper och upplåtelseformer. Alla typer av boendeformer behövs i Eskilstuna. När familjer växer och människor bor trångt ska det vara enkelt att flytta till en större bostad och på så vis frigöra de lite mindre för exempelvis ungdomar. Bygge av trygghetsbostäder är viktigt för den som inte längre orkar eller vill ta hand om större hus och trädgård.

Det är också viktigt att vi bygger bostäder på mark som idag står outnyttjade i centrala Eskilstuna. Bland annat bör kommunen sanera förorenade områden för att skapa möjligheter för ett attraktivt byggande. Kommunen bör också införa tjänstegarantier så att Eskilstunabor och företagare vet när de kan få definitiva besked i frågor som plan- och förhandsbesked samt bygglov. En samlad strategi på centrumutveckling behöver tas fram. Där vill vi att man förtätar centrala Eskilstuna och bygger på höjden. Fler bostäder centrumnära ger också mer handel och service i centrumkärnan vilket ger en positiv centrumutveckling.

Vi vill ha ett kostnadseffektivt byggande av bostäder utan fördyrande särkrav då det försenar och stannar upp byggandet.

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Gatunätet måste utformas så att framkomligheten för kollektivtrafik och utryckningsfordon säkras. På grund av den nuvarande trafiksituationen i centrala Eskilstuna finns det risk för att utryckningsfordon får längre körtider. Ett sätt att minska den risken är att bygga ytterligare en brandstation i stadens södra del. Därför vill vi att planering för detta påbörjas under mandatperioden.

Västerleden med anslutande vägar är synnerligen hårt belastad under vissa tider på dagen. Detta har fått till följd att även centrala delar av staden har fått en onödigt hård trafikbelastning eftersom många söker sig den vägen i stället för att använda kringleder. Vi vill avhjälpa detta genom att skapa en cirkulationsplats i korsningen Mått Johanssons väg – Gap Sundins väg. För att slutgiltigt avlasta centrum och undvika trafikstockningar i rusningstrafik bör en ringled byggas, genom att sammanbinda befintligt vägnät och skapa en planskild korsning med järnvägen vid Stålforsbron.

Kommunikationerna måste förbättras. Kommunen ska fortsatt arbeta för att Svealandsbanan får dubbelspår hela vägen till Stockholm och att järnvägstrafiken till närliggande städer som Västerås säkras. Vi vill också se fler parkeringsgarage i Eskilstuna i anslutning till centrumkärnan. Under mandatperioden 2018-2022 ska vi jobba för att det ska byggas en cykelbana mellan Skogstorp och Hållsta. Vi behöver också öka framkomligheten i Eskilstuna och kommer att jobba för att riksväg 56 ska göras om till mötesfri väg. 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH SAMHÄLLSBETALDA RESOR
Kollektivtrafik och cykel ska vara ett naturligt alternativ till bilen. Kollektivtrafiken ska i stor utsträckning täcka sin egen kostnad. Likaså är det viktigt att ständigt se över kollektivtrafiken vad gäller arbetspendling inom och utanför kommunen. Vi ska ha nöjda kunder i alla samhällsbetalda resor. Vi ser positivt på satsningen av ett nytt resecentrum som är planerat till nästa mandatperiod.

EN VÄRDEFULL FRITID
Alla som bor någonstans i Eskilstuna kommun, ska ha tillgång till en berikande och värdefull

fritid. Detta är viktigt utifrån flera perspektiv, inte minst den fysiska och psykiska hälsan. Här bidrar exempelvis föreningslivet med en stor och viktig insats. Det är viktigt att kommunen främjar idrott och föreningsliv, alla ska kunna utöva en sport

Vi vill att såväl ung som gammal ska kunna engagera sig i Eskilstunas kulturliv.

Därför är vi positiva till ett Kulturhus. Vi menar att man bör hitta former där alla kulturaktörer i vårt samhälle såväl ideella som kommersiella kan delta. Det är också mycket viktigt att vi på ett bra sätt tillvaratar äldres intressen när det handlar om att göra kulturen tillgänglig på ett enkelt sätt.

TRYGGHET
Den ökade känslan av otrygghet som visas i vårt samhälle tar vi på allvar. Genom ökad samverkan och samlokalisering av myndighet och arbetsområden tänker vi långsiktigt. Men kortsiktiga lösningar som direkt påverkar oss i vardagen anser vi vara lika viktigt. Därför är fler övervakningskameror och fler kommunala ordningsvakter ett måste under nästa mandatperiod.

Vi vill att Nattstopp ska införas och drivas som en fråga i regionen. Nattstopp innebär att en ensamresenär kan begära att bli avsläppt från bussen på annan plats än utpekade busshållsplatser. Exempelvis istället för att stanna vid busshållsplatsen kan man som ensamresenär begära att bli avsläppt på vägen. Stoppet görs upp med busschauffören innan resan påbörjas. När det är dags att kliva av öppnar chauffören enbart framdörren och släpper endast ut personen i fråga.

Beskärning av buskage och ökad belysning har effekter på trygghetskänslan och att kvalitetssäkra detta ser vi som prioriterande i vårt trygghetsskapande.

VÅR VÄRDEGRUND
Vår moderata politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och lika mycket värda. Alla ska respekteras för sin person, sina åsikter och sina känslor oavsett bakgrund såsom religion, social status, könsidentitet, ålder, sexuell läggning eller ursprung. I ett fritt och öppet samhälle är möjligheterna som störst att kunna nå sina drömmar och bli respekterad för den man är. Alla människor ska ha makt över sitt eget liv.

De politiska besluten ska fattas så nära dig som möjligt, för att ge dig större möjlighet att påverka din vardag och skapa balans i livet. Moderat politik bygger på tron på människan och med liberalkonservativa idéer möjliggöra för fria individer i ett land som fortsätter att utvecklas hela tiden. I ett fritt samhälle finns de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd. Äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten och en förutsättning för demokrati. De ger möjligheter för människor att förverkliga sina drömmar och planer i frivilliga samarbeten med andra.

Företagande och entreprenörskap är de starkast bidragande faktorerna till den utveckling

som gjort Sverige rikt. Företagande, konkurrens och frihet är krafter som utjämnar skillnader

mellan människor. En förutsättning för att Sverige även i framtiden ska kunna vara ett föregångsland är att villkoren för arbete fortsätter att förbättras genom att arbetslinjen utvecklas.

Lika viktigt är att varje människa har rätt att uttrycka sin vilja i tal eller skrift. Yttrandefriheten, pressfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten är orubbliga grundstenar i Sverige.

SÅ HÄR VILL VI BYGGA ETT BÄTTRE ESKILSTUNA

 • Sänka skatten
 • Höja utbildningsnivån
 • Prioritera närodlat
 • Bygga ringled kring centrum
 • Bygga rondell vid Gap Sundin/Mått Johansson
 • Stärka elevhälsan
 • Obligatoriskt skolval
 • Tydligare krav på försörjningsstödtagare
 • Cykelbana mellan Skogstorp och Hållsta
 • Förtäta centrum
 • Arbeta mer mot psykisk ohälsa
 • Bygga trygghetsboenden i fler områden
 • Bygga på höjden t ex. vid ”Folket-tomten” och Fristadsreservatet
 • Längre öppettider på krogarna
 • Fler övervakningskameror
 • Fler kommunala ordningsvakter
 • Nattstopp
 • Prioritera och säkerställa att områden, tunnlar, gångvägar och parker är belysta och rena från täckande buskage
 • Ny brandstation söder om centrum
 • Säkra dricksvattnet och skriva reservvattenavtal med Västerås
 • Se till att alla enskilda avlopp med riskstatus inventeras och åtgärdas
%d bloggare gillar detta: