Kallelse

Välkommen på kretsårsmöte den 24 mars för Moderaterna i Eskilstuna

Kretsen håller sitt årsmöte den 24 mars kl. 18:00 på Clarion Collection Bolinder Munktell. Vi gästas av riksdagsledamoten Josefin Malmqvist.

Handlingarna till årsmötet samt valberedningens förslag till styrelse ligger ute på vår hemsida senast den 17  mars  (www.eskilstunamoderaterna.se). Vill du gärna ha handlingarna i pappersformat? Kontakta Marie Ekström, politisk sekreterare, så får du hem dem i brevlådan. Maila/ring eskilstuna@moderaterna.se eller 070-086 65 14

Alla medlemmar har rätt att väcka förslag till årsmötet. Förslag ska senast två veckor före årsmötet ha inkommit till kretsens styrelse.

Vill du nominera någon person eller kandidera själv till ett styrelseuppdrag kontakta
Johannes Lundström i valberedningen: lundstrom.johannes@gmail.com

Vi bjuder på enklare förtäring och vill därför att du föranmäler dig.
Maila din anmälan till: eskilstuna@moderaterna.se senast den 19 mars.

Datum: 24 mars 2020
Tid: 18:00
Plats: Clarion Hotell Bolinder Munktell

 

Varmt välkomna,
Kretsstyrelsen

——————————————-

Föredragningslista Kretsårsmöte 2020

 

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Val av sekreterare för årsmötet.

4. Val av justeringspersoner för årsmötet.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Godkännande av årsmötets utlysning (1)

7. Styrelsens årsredovisning.

8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (2)

10. Förslag från styrelsen (propositioner)

11. Förslag från medlemmar (motioner)

12. Anteckning självskrivna ledamöter i styrelsen

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (3)

14. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen

15. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en kvinnoansvarig (4)

16. Val av två revisorer med ersättare för dem

17. Fastställande av nomineringsregler inför valen 2022 (5)

18. Val av rekryteringskommitté alt. Nomineringskommitté enligt bestämmelserna (6)

19. Val av valberedning

20. Övriga ärenden

21. Årsmötet avslutas

 

Kommentar:
Kretsårsmöte ska hållas senast den sista april.

  1. Kallelse ska ha utfärdats senast 3 veckor före årsmötet. Brev till medlemmarna och/eller annons är vedertagna sätt att kalla medlemmarna.
  2. Styrelsens ledamöter äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.
  3. Kretsens partiförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande.
  4. Kretsens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig där kvinnoförening saknas, inklusive ordförande, vice ordförande och de självskrivna ledamöterna.
  5. Förbundsstämman 2019 fastställde normalregler för rekrytering och nominering för kommunvalet 2022 i enlighet med de av partistämman fastställda rekommenderade regler för rekrytering och nominering.
  6. Påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten två år före region- kommunfullmäktigeval.

 

 

Vid frågor kontakta:
Marie Ekström, politisk sekreterare
marie.ekstrom@eskilstuna.se eller 070-086 65 14

%d bloggare gillar detta: