Kallelse

Välkommen på kretsårsmöte den 8 mars för Moderaterna i Eskilstuna

Måndagen den 8 mars 2021 kommer Moderaterna i Eskilstuna att avhålla sitt kretsårsmöte.
Årsmötet skall välja en ny styrelse och behandla förslag från styrelsen (propositioner) och förslag från medlemmarna (motioner).

På grund av rådande pandemiläge hålls mötet digitalt via Zoom.
Anmälan sker senast 2021-03-01 till vår politiska sekreterare, Sabina Colakovic: sabina.colakovic@moderaterna.se. Anslutning till mötet sker via följande länk: https://us02web.zoom.us/j/82139582423

Observera att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet. För sent inkomna motioner kommer inte att behandlas på mötet.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida en vecka före mötet. http://www.eskilstunamoderaterna.se.

Program för årsmötet

18:30 Inledning
18:40 Årsmötesförhandlingar

Vår gruppledare Jari Puustinen kommer efter årsmötet att informera om situationen i Eskilstuna just nu.

Handlingarna till årsmötet samt valberedningens förslag till styrelse ligger ute på vår hemsida senast den 1 mars  (www.eskilstunamoderaterna.se).

 

Varmt välkomna,
Kretsstyrelsen

——————————————-

Föredragningslista Kretsårsmöte 2021

1 Årsmötets öppnande
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringspersoner
6. Fastställande av röstlängd
7. Godkännande av årsmötets utlysning
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag från styrelsen (propositioner)
12. Inkomna övriga förslag (motioner)
13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
14. Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst 5 st inkl. ordf. & v. ordf.)
15. Val av ordförande i kretsstyrelsen
16. Val av vice ordförande i kretsstyrelsen
17. Val av styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet, utöver självskrivna
18. Val av två revisorer och ersättare för dem
19. Val av valberedning
20. Val av nomineringskommitté
21. Ev. beslut ang. provval
22. Övriga ärenden
23. Årsmötet avslutas


Valberedningens förslag-Moderata Kretsstyrelsen 

Ordförande: Lars-Olov ”Lollo” Lundkvist.
Vice Ordförande: Åsa Salo.
Ledamöter: Gunilla Ternert (omval), Robin Tannarp (omval), Tomas Lundqvist (omval), Peter Utas (nyval).

Självskrivna ledamöter: Björn Gustavsson, Muhammed Tahsin, Jari Puustinen, Joanna Johansson (MUF)

Revisor: Leif Jilsmo och Majvor Gyllhamn (omval).

Ersättare Revisorer: Tomas Jönsson.

Mötesordförande: Magnus Stuart.

Mötessekreterare: Gunilla Tenert.

 


Övriga Dokument

Moderata kretsstyrelsen verksamhetsberättelse för 2020

Balansräkning

Resultaträkning

 

 

 

Vid frågor kontakta:
Sabina Colakovic, politisk sekreterare
sabina.colakovic@eskilstuna.se eller 070-086 65 14

%d bloggare gillar detta: